ابلاغیه و دستورالعمل مصوبات دولت
عنوان مرجع تاریخ متن مصوبه
صورتجلسه سی و چهارمین جلسه کارگروه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا 1399/09/24 downlod
صورتجلسه سی و سومین جلسه کارگروه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا 1399/09/17 downlod
صورتجلسه سی و دومین جلسه کارگروه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا 1399/09/10 downlod
صورتجلسه سی و یکمین جلسه کارگروه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا 1399/08/03 downlod
صورتجلسه سی‌امین جلسه کارگروه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا 1399/08/21 downlod
صورتجلسه بیست و نهمین جلسه کارگروه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا 1399/07/28 downlod
صورتجلسه بیست و هشتم کارگروه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا 1399/07/21 downlod
صورت جلسه بیست و هفتمین جلسه کارگروه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا 1399/07/09 downlod
صورتجلسه بیست و ششمین جلسه کارگروه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا 1399/07/02 downlod
صورتجلسه بیست و پنجمین جلسه کارگروه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا 1399/06/17 downlod
1 - 10 of 28